Winslyn: Vernuwing – Dalevest

Andries D’Alebout wat ʼn meestersgraad in wiskunde aan die Noordwes-Universiteit behaal het en as ʼn opsieskrywer in die landbouverhanderlingsbedryf gewerk het. Andries het ʼn toepassing genaamd Dalevest ontwikkel wat Safex-markbywerkings intyds aan graanboere bied.

Wiskunde en landbou-liefhebber Andries verduidelik dat hy vanuit sy landbou agtergrond ʼn gaping geïdentifiseer het rakende die wagperiode tussen gebeure op die mark en wanneer dit uiteindelik die boer bereik. Dit was hierdie gaping wat die weg gebaan het vir die Dalevest toepassing.

 

Om uit te kring op hóé hierdie toepassing boere se benadering tot bemarkingsbesluite en rekeningkundige funksies tot graan produksie beïnvloed verwys Andries na sy pa wat self ʼn boer is. Hy verduidelik dat in die verlede sou sy pa hierdie tipe keuses maak op grond van twee dinge: enersyds deur die korporasie te skakel en na te vra oor gegewe pryse en andersyds met ʼn intuïtiewe gevoel “as dit vir hom lekker gevoel het dan het hy verkoop aan die einde van die seisoen”. Met die Dalevest toepassing lyk hierdie afhanklikheid van menings en intuïsies ver in die verskiet.
Met betrekking tot die voorafgaande verduidelik Andries dat hierdie benadering beslis wortel skiet soos verhul word deur talle boere wat hom skakel en vertel dat hul nou van ʼn struktuur gebruik maak. Kortweg bied Dalevest die wegaanwysende inligting waarmee die boer ʼn plan kan skep en ʼn proses verreken.
Die vraag wentel egter nou rondom die betroubaarheid van hierdie inligting. Andries wys voorts op die betrokke span. Daar is 4 werknemers wat konstant navorsing doen. Verder maak Dalevest ook gebruik van ʼn Reuters terminaal waarvan af hul inligting onttrek en verwerk. Van kardinale belang is ook die kommunikatiewe platform waarop daar (op hierdie stadium) net onder die 3000 verbruikers (6 September 2015) is. Diegene kan dus ook inligting wedersyds deel.
Inbegrepe met die betroubaarheidsaspek is die tydstip van inligting ontvangs ook ʼn belangrike aspek. Andries neem hierdie punt onder die loep deur te verduidelik dat die toepassing-verbruiker elke oggend om 08h00 en weer 12h00 nm. ʼn boodskap (notication/kennisgewing) sal ontvang: “ ’n Klein piep-piep, wat sê hier is nou die dagverslag.”
Hierdie dagverslag sal ʼn lewendige beeld van die markte skets deur ’n wye spektrum van informasie te verskaf. Die informasie sluit dinge in soos: bepalende gebeure in lande soos Amerika en Australië; die toestand van die Rand; die wyses waarop dit die mark beïnvloed en dies meer.
Die veelkantigheid wat gebied word deur hierdie soort globale informasie en die interpretering daarvan in Suid-Afrikaanse markte ontketen ʼn arsenaal van bemagtiging vir die boer. Die boer is nie meer afhanklik van ʼn makelaar as die enigste bron van kennis nie. So ʼn boer kan ingeligte besluite maak en dit is hierdie waardes wat Dalevest koester – die bemagtiging wat eie besluite ʼn moontlikheid maak.
Afgesien van ʼn paar ouer gardes wat verkies om hul foon slegs vir bel te gebruik is daar talle jong boere wat die tegnologiese dryfveer pasklaar vind. Andries baseer hierdie idees op die statistiek (waarvan hy nie 100% seker is nie) dat daar 4000 kommersiële boere in Suid-Afrika is, en dan 3000 van hierdie boere gebruik maak van die Dalevest toepassing. Die getalle praat tog vir hulself.
Vanuit ʼn finansiële sfeer is die hoofbron van hierdie toepassing geskoei op adverteerders. Soos afgelei kan word deur die volume verbruikers van die toepassing maak dit sin dat ʼn groot toevloei van besighede graag die toepassing as adverteringsplatform gebruik. Dalevest is ook ʼn verhandelingsbesigheid.
Te beklink droom Andries en die res van die Dalevest span om in die toekoms ʼn landbou-fonds te stig. Hierdie fonds gaan belê in landbou-besighede, die agri-bedryf en ook in die voedselbedryf. Die idee is dat die boer in hierdie fonds belê en uiteindelik op so ʼn wyse uitbrei op sy graan-opbrengs. As sulks bly die boer in ʼn landbou-raamwerk, maar word meer besigheidsgerig.

Besoek gerus die Dalevest Premium Web-blad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alhoewel alle nodige sorg getref word om die akkuraatheid van inligting te verseker, is die opinies, inligting en aanbevelings wat deur DALEVEST gemaak word, nie noodwendig korrek nie en moet dit geensins gesien word as finansiële advies nie. Daar is geen voorstellings en / of waarborge ten opsigte van die korrektheid van sodanige opinies, inligting en aanbevelings nie. Geen inligting in hierdie dokument word bedoel as, of moet gesien word as, leiding, 'n voorstelling, aanbeveling of raad om 'n transaksie te doen of nie te doen nie. Indien die inligting, aanbevelings of insette gebruik word, word dit op eie risiko aanvaar en toegepas en word DALEVEST en / of sy verteenwoordigers en / of alle eise en / of alle skade wat mag voortspruit uit die toepassing van sodanige aanbevelings gevrywaar.
© Copyright 2017 - Dalevest - All Rights Reserved
facebook